Polityka prywatności Anna Ogórek Dietetyk Kliniczny

 • Administrator Danych Osobowych (dalej również jako Administrator)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Ogórek Dietetyk Kliniczny. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie na adres Łącko 12, 33 – 390 Łącko
 2. poprzez e-mail kontakt@annadietetyk.pl /anna.ogorekdietetyk@gmail.com
 3. telefonicznie: +48 726 835 696

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 • Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 1. świadczenia usług dietetycznych,
 2. utrzymywania kontaktu z klientami.
 3. marketingowych (np. wysyłka newsletteru).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda klienta (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Ze względu na specyfikę działalności Administrator może przetwarzać także dane szczególnej kategorii. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych także jest zgoda klienta (art. 9 ust. 2 pkt a RODO).

Dane osobowe przetwarzane są także w sytuacjach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej z Państwem umowy, a w zakresie danych niezbędnych dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:

 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w celach rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym,
 • 3 lat – niezbędny dopuszczalny prawem w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń,

Nadto, dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych możliwe jest w każdym momencie, jednak może skutkować brakiem możliwości dalszego świadczenia usług przez Administratora wobec osoby, której dane dotyczą.

 • Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 • Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy z Państwa ma prawo do:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższy praw, prosimy o kontakt się z nami. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1 Polityki.

 • Źródło danych osobowych

Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą, tj. każdy klient przekazuje dane osobowe o sobie.

 • Przekazywanie danych osobowych państwom trzecim

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.

 • Profilowanie

Dane osobowe pobierane przez nasze strony internetowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.